کارگاه آزاد بازیگری

آدرس :تهران، بزرگرا ه کردستان، نبش خیابان ٣٧، پلاک ٣٨

تلفن :٨٨٠٢٦٩٦٢

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


کارگاه آزاد بازیگری

خلاصه مشخصات:

  • ٨٨٠٢٦٩٦٢
  • بزرگرا ه کردستان