هنرستان جلال آل احمد

آدرس :خیابان  شھید دربندی خیابان  تختی

تلفن :٢٢٧٠٩١٠٠

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


هنرستان جلال آل احمد

خلاصه مشخصات:

  • ٢٢٧٠٩١٠٠
  • خیابان شھید دربندی