هنرستان جھاد(حرفه ای)

آدرس :خیابان شریعتی خیابان الھیه خزر

تلفن :٢٢٦٠٥٠٢٢

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


هنرستان جھاد(حرفه ای)

خلاصه مشخصات:

  • ٢٢٦٠٥٠٢٢
  • خیابان شریعتی