مرکز ترک اعتیاد شهید خوئینیها

خیابان رجایی – بازار دوم نازی آباد – به طرف یاخچی آباد – خیابان شهید گودرزی – كوچة امیری – پلاك 60

مرکز ترک اعتیاد شهید خوئینیها

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ترک اعتیاد شهید خوئینیها

خلاصه مشخصات:

  • خیابان رجایی