مرکز ابن سینا

تهرانسر -بلوار لاله- پلاک 175

کدپستی: 1387915651

تلفن: 44504231ـ 44504062

مرکز ابن سینا

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


مرکز ابن سینا

خلاصه مشخصات:

  • 44504231ـ 44504062
  • تهرانسر