دکتر لیلا اسلامی صومعه

ابوذر (فلاح) – بیمارستان ضیاییان – کدپستی : 1366736511

تلفن: 55176810-1

دکتر لیلا اسلامی صومعه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دکتر لیلا اسلامی صومعه

خلاصه مشخصات:

  • دکتر لیلا اسلامی صومعه
  • 55176810-1
  • ابوذر (فلاح)