دوچرخه فروشی كوهستان

نشانى :ایران، تهران، تهران ، خ. كارگر جنوبی – خ. كمالی – خ. غفاری – پ. 275

منطقه 11

تلفن :۵۵۴۰۶۱۳۲

صندوق پستی :۱۳۳۳۷

نام مسئول :سیدحسین شمس

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دوچرخه فروشی كوهستان

خلاصه مشخصات:

  • صبح و بعدازظهر
  • سیدحسین شمس
  • ۵۵۴۰۶۱۳۲
  • خ. كارگر جنوبی