اصغر ملازاده جلودار

ابوذر (فلاح) – بیمارستان ضیاییان

تلفن: 55725216-7

اصغر ملازاده جلودار

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


اصغر ملازاده جلودار

خلاصه مشخصات:

  • اصغر ملازاده جلودار
  • 55725216-7
  • ابوذر (فلاح)