آزمايشـگاه درمانگاه تخصصي اعصاب سهروردي

سهروردي شمالي- ضلع شـمالي منبـع آب- نبش كنـگاور-شـماره 2/1

88743510

آزمايشـگاه درمانگاه تخصصي اعصاب سهروردي-آقاي دكتر باقري منصوري

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشـگاه درمانگاه تخصصي اعصاب سهروردي

خلاصه مشخصات:

  • دكتر باقري منصوري
  • 88743510
  • سهروردي شمالي