بیمارستان قمربني هاشم

بیمارستان قمربني هاشم

اتوبان رسالت

22868885

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بيمارستان شفایحیائیان

بيمارستان شفایحیائیان

خيابان مجاهدين اسلام

33120078

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان الوند

بیمارستان الوند

خيابان حافظ

66704051

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان شهيد دکتر معيري

بیمارستان شهيد دکتر معيري

ميدان بهارستان

77535110

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان طرفه

بیمارستان طرفه

خيابان بهارستان

77626550

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان هدايت

بیمارستان هدايت

خيابان شريعتي

021-22544173-5

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان روزبه

بیمارستان روزبه

خیابان كارگرجنوبي

5-55419151

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان قلب

بیمارستان قلب

کارگر شمالي

69-88029600

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان بقيه ا… الاعظم (عج)

بیمارستان بقيه ا… الاعظم (عج)

ميدان ونك

81261

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان مهراد

بیمارستان مهراد

خيابان شهيد مطهري

88747401

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان فيروزگر

بیمارستان فيروزگر

ميدان وليعصر(عج)

88937902

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان محب ياس

بیمارستان محب ياس

خیابان کریم خان زند

88897761

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان شریعت رضوی

بیمارستان شریعت رضوی

سرآسياب مهر اباد جنوبي

66636801

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان ضیائیان

بیمارستان ضیائیان

خیابان قزوين

021-55725216

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان دي

بیمارستان دي

خيابان ولي عصر (عج)

88797111-19

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان آيت الله طالقاني

بیمارستان آيت الله طالقاني

چمران

22403838-22401935

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان ياس سپيد

بیمارستان ياس سپيد

بلوار كشاورز

88995767

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان پانزده خرداد

بیمارستان پانزده خرداد

خيابان کريم خان زند

88902155

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان گلستان

بیمارستان گلستان

بزرگراه صياد شيرازي

02122549096

مشاهده و اطلاعات بیشتر

بیمارستان شهيد مدرس

بیمارستان شهيد مدرس

بزرگراه شهید چمران

95-22074087

مشاهده و اطلاعات بیشتر